Mission og visioner


MISSION

Lejerbos mission er at skabe ”rum for liv”

GRUNDLAG
Lejerbo er en almen administrationsorganisation. Som almen administration­organisation er det Lejerbos fremmeste opgaver:

 • at planlægge, opføre og administrere boliger i samarbejde med boligorgani­sationerne og deres beboerdemokrati.
 • at skabe god boligkvalitet, både i nybyggeri og i den ældre boligmasse
 • at sikre boliger til alle - svage som stærke grupper.
 • at yde en fleksibel, professionel og omkostningseffektiv administration, hvor kvalitet står i forhold til pris.

Lejerbo visionerVISIONER 2010-2013

De bedste boligområder 

 • Lejerbo giver kommunerne et professionelt, konstruktivt og udviklingsorienteret med- og modspil.
 • Energi- og ressourcestyring er en grundpille i driften af Lejerbos boliger.
 • Lejerbo står for kvalitet og tryghed i det nære miljø. Vi løfter den boligsociale opgave ved at bruge værktøjet ”Evnen til at bo” og udvikle naboskabet.
 • Driften af bygninger og friarealer er optimeret. Afdelinger og organisationer kan økonomisk imødekomme kommende udfordringer.
 • Vi udbreder løbende kendskabet til Lejerbos boliger og synliggør, at det er attraktivt at bo hos os.

Styrket beboerdemokrati  

 • Lejerbos beboerdemokrater er attraktive og aktive samarbejdspartnere i lokalområdet og egen boligafdeling. De er opmærksomme, åbne, velinformerede og klædt på til opgaven.
 • Bestyrelsesarbejdet i Lejerbo imødekommer beboernes behov, ønsker og muligheder for deltagelse. Rekruttering til og organisering af beboerdemokratiet udvikles på mange forskellige måder.
 • Det er den personlige motivation, der driver værket for Lejerbos beboerdemokrater. De anerkender hinandens indsatser og arbejder løbende på at dygtiggøre sig.

Udvikling - et middel til højere mål 

 • Lejerbo udvikler i praksis og med værdi for beboerne.
 • Lejerbo er med udgangspunkt i energirigtige løsninger og brugerdreven innovation en professionel bygherre.
 • Ved brug af fremtidssikring tilpasser og kvalitetsudvikler vi de bestående boliger. Vi sikrer, at boligerne er tidssvarende og attraktive.

Ledelse i fokus

 • Personaleledelse er i fokus, sådan at medarbejderne bliver set, hørt og forstået og samtidig anvender deres arbejdsmæssige og faglige potentiale fuldt ud.
 • Ledelsen i Lejerbo sikrer, at vi udnytter fællesskabets fordele ved løsning af arbejdsopgaverne.
 • Ledelsen sikrer håndtering af tværgående projekter generelt og skaber rum til udvikling.

Vedtaget af hovedbestyrelsen i november 2009