Mission og visioner


MISSION

Lejerbos mission er at skabe ”rum for liv”

GRUNDLAG
Lejerbo er en almen administrationsorganisation, hvis fremmeste opgave det er at yde fleksibel, professionel og omkostningseffektiv rådgivning og service og dermed bistå boligorganisationerne med deres formål og målsætninger:

 • At opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere boliger for alle grupper der har behov
 • At sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger
 • At drage omsorg for økonomisk og socialt velfungerende boligafdelinger med en varieret beboersammensætning
 • At tilstræbe en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet ved opførelser og renoveringer.
 • At udvise god ledelsesskik og etablere samarbejde med kommunalbestyrelsen

Lejerbo visioner

VISIONER 2015-2018


Boligerne er attraktive

 • Vi er førende med udviklingen af bæredygtigt byggeri og nye boligformer
 • Vi bygger attraktive boliger med gode beliggenheder og tilpasser den eksisterende boligmasse til morgendagens krav
 • Det boligsociale arbejde er integreret i driften af afdelingerne og inddrager aktivt lokale aktører
 • Vores udlejningsarbejde er proaktivt

Nye scenarier for beboerdemokratiet

 • Den uformelle deltagelse er organiseret i åbne møder, projektdeltagelse og nye kommunikationsformer. Åbenhed i bestyrelsesarbejdet er sikret via udstrakt beboerinddragelse.
 • Der er en udbredt klarhed over roller, ansvar og beslutningskompetence. Det gælder samspillet mellem administrationen og beboerdemokratiet såvel som mellem beboerdemokratiets aktører.
 •  Videns- og færdighedsdeling på tværs er udviklet og sat i system.

Det stærkeste boligselskab

 • Der er sat ord og handling bag god service i Lejerbo
 • Vi udnytter stordriftsfordelene og er samtidigt lydhøre, fleksible og markedsorienterede i udviklingen af nye produkter og løsninger
 • Vi anvender aktivt datagrundlaget på tværs af organisationen og har en dokumenterbar effektiv løbende drift og vedligehold
 • Vi har effektive, helhedstænkende, selvstændige og dedikerede medarbejdere og en ledelse der giver gode rammer for udvikling og initiativer
 • Vi har stærke strategier, dokumentationspakker og egenkontroller
 • Vores administrationshonorar er konkurrencedygtigt og vi har en stærk egenkapital