Mmmm..... cookies...

Fleksibel udlejning

I nogle af Lejerbos boligorganisationer kan du søge bolig under særlige udlejningsregler – fleksibel udlejning.

Nogle kommuner har valgt at indføre en fleksibel ordning for udlejning, som tager særligt hensyn til folk, der mangler en bolig og samtidig

  • har arbejde
  • er under uddannelse
  • er ramt af skilsmisse
  • er seniorer
  • er pendler
  • eller andet.

Det betyder, at du kan få en bolig hurtigere, end hvis du står på den normale venteliste, hvis du opfylder nogle af de fleksible kriterier i den kommune, du ønsker at bo i.

Se neden for, hvilke fleksible kriterier, der gælder i Lejerbos forskellige organisationer.

Arbejdernes Boligselskab i Rødovre, 176
Børn af beboerne i afdelingen har fortrinsret til enkeltværelserne beliggende i afd. 64-1 på følgende adresser:

Rødager Allé 56 st. mf.
Rødager Allé 56 1. mf.
Rødager Allé 56 2. mf.
Rødager Allé 54 st. mf.
Rødager Allé 54 1. mf.
Rødager Allé 54 2. mf.

- Enkeltværelserne udlejes primært til børn af beboere i afdelingen (ikke børnebørn).

- Hjemmeboende børn under 23 år har fortrinsret fremfor hjemmeboende børn over 23 år.

- Børnene skal have folkeregisteradresse hos den/de af forældrene som har et lejemål i afdelingen.

- Børnene kan IKKE være interne til de øvrige familieboliger i afdelingen, når de bor på et enkeltværelse, men kan selvfølgelig opskrive sig på den almindelige eksterne venteliste.

Enkeltværelserne er en separat opskrivning som er gratis at have, såfremt man opfylder ovenstående.

Ønsker man at skrive sig op til enkeltværelserne, skal man kontakte kundeservice på 70 12 13 10 eller kundeservice@lejerbo.dk og få tilsendt et ansøgningsskema.

Boligselskabet for Høng og omegn, 324
1) Fortrinsvis for personer der har arbejde i en virksomhed i Kalundborg kommune med bor i en anden kommune (Pendlere) 
Fortrinsret for personer der har arbejde i en virksomhed I Kalundborg kommune, og så er tilflyttet kommunen indenfor de seneste 6 måneder. 
Ovenstående er gældende for samtlige afdelinger, dog ikke ældreboligerne i Monradshave 1-17 og Sofiehaven 1-24 samt afdeling 1061-0 Ingesvej 1-19, Marievej 41-43 ,,1062-0 Hedvigsvej 5-19 og 6-34 samt Ingesvej 10-20,1063-0 Ingesvej 21-33 og 22-34,1077-0 Marievej 45-47,1069-0 Sofievej 3A-29C og 8,36, del af afd. 1071-0: Glentevej 3A-19C udlejes udelukkende efter almindelig venteliste. 

2) Afdelingerne 1061-0, 1062-0 og 1063-0 har fortrinsret for opnoterede familier med børn på boligorganisationens interne liste. De går forud for andre på den eksterne venteliste til boliger på 4 vær. 
Enlige på den interne venteliste med stor interesse for have går forud for andre på den eksterne venteliste. 

3) Afdelingerne 1077-0 og 1069-0 har fortrinsret for enlige par over 50 år som ikke har hjemmeboende børn. 
Dokumentationskrav for ansøger og boligorganisationens prioritering: 
1) Bopæl og ansættelsesforhold. 
2) Den interne venteliste 
3) Sygesikringsbevis 

Såfremt der ikke er boligsøgende, som opfylder nærværende betingelser om fleksibel udlejning udlejes boligen efter venteliste. For at komme i betragtning til boligerne skal kriterierne opfyldes og dokumentation skal forevises - i forbindelse med accept af tilbud.

Brøndby Boligselskab, 111
Brøndby Boligselskab har i samarbejde med Brøndby Kommune indgået en aftale om fleksibel udlejning af 65 % af boligorganisationens boliger. 

De fleksible udlejningsregler gælder fra 1. december 2015 og løber i 4 år, dog med mulighed for drøftelse/ændring ved det årlige styringsdialogmøde. 

Alle boligsøgende står på samme venteliste. Ledige boliger udlejes efter nedennævnte kriterier i prioriteret rækkefølge. Er der flere med samme prioritet, udlejes boligen til den boligsøgende, der har størst anciennitet. 
Interne i afdelingen og organisationen har altid førsteret. 

1. Uddannelse 
Personer under uddannelse 
* Dokumentation fra uddannelsesstedet, hvor det fremgår man fortsat er under uddannelse. 

2. Skilsmisseramte/separerede eller ved samlivsophør uden hjemmeboende børn, der de seneste 2 år har boet sammen i Brøndby Boligselskab. 
Fortrinsretten gives i henhold til dokumenteret ophør af ovenstående i op til 12 måneder 

3. I job 
Personer/familier i fast arbejde 
* Der skal fremvise ansættelseskontrakt og de seneste 3 måneders lønsedler. Du skal have haft job i minimum 3 måneder, før vi kan tilbyde dig en bolig. 
* Er du selvstændig, skal du fremvise det sidst afsluttede årsregnskab. 

4. Familier 
Personer/familier hvoraf mindst en i hustanden er fyldt 60 år, som fraflytter parcelhus eller større bolig I Brøndby Kommune. 
Pågældende skal være i beskæftigelse, på efterløn eller pensionist

Lejerbo Aalborg, 851
Viborg Kommune og Lejerbo har indgået aftale om fleksibel udlejning i de almene boliger. 
Aftalen er gældende i perioden 22/12 2015 til 31/12 2018. 
Lejerbo udlejer indtil en ottendedel (12½%) af de ledigblevne boliger efter særlige kriterier jvf. §60 i lov om almene boliger m.v. 
Følgende særlige kriterier kan lægges til grund ved boligselskabets udlejning: 

1.) Borgere med bolig i Viborg Kommune i mindst 2 år for hvem den nuværende bolig ikke er hensigtsmæssig som følge af: 
a)Sygdom med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til følge. 
b) Handicap med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til følge. 
c) Aldersforandringer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne til følge. 
d) Myndige, gravide efter 12. svangerskabsuge 
e) Ægtefælle eller samlevers dødsfald. 

2.) Separation/skilsmisse/samlivsophør der bevirker, at det bl.a. af økonomiske årsager ikke er muligt at blive boende i den nuværende bolig. Ved ugifte samlevendes samlivsophør kræves 2 års forudgående samliv. 

3.) Tvangsflytning fra nuværende bolig hvor tvangsflytning er forårsaget af at: 
a) Egen bolig sættes på tvangsauktion 
b) Egen bolig - uden egen skyld - er blevet ubeboelig 

4.) Boligsøgende der har fået tilbudt eller er i fast beskæftigelse i en virksomhed i Viborg Kommune. Ved fast beskæftigelse forstås job uden tidsbegrænsning og minimum 30 timer ugentligt. Den boligsøgende skal kunne dokumentere ansættelsesforholdet i form af kopi af en underskrevet kontrakt. 

5.) Boligsøgende der er optaget på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i Viborg Kommune. Boligsøgende unge skal kunne dokumentere uddannelse ved kopi af gyldigt studiekort. 

Aalborg Kommune og Lejerbo har indgået aftale om fleksibel udlejning i afdeling 76-0 Fr. Nansensvej og afdeling 119-0 Thulevej. 

Kriterierne er følgende:

I arbejde 
Du opfylder kriteriet, hvis du kan dokumentere, at du eller en person i din husstand har fast arbejde i mindst 25 timer om ugen. 

Ung og under uddannelse 
Du opfylder kriteriet, hvis du er tilmeldt en SU-berettiget uddannelse og modtager undervisning i et omfang, der berettiger til SU. Det samme gælder, hvis du er elev eller lærling og omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Lejerbo Brande, 653
(Fortrinsrettigheder for særlige grupper) 

Kriterier og fortrin 

1. "Par og enlige uden børn" 
Fremover ligestilles par og enlige uden børn med par og enlig med børn til 3-rums boliger. 

2. "Pendler-aftale" 
Ansøgere med arbejdsplads i Ikast-Brande kommune med en arbejdstid på minimum 28 timer om ugen og hvis bopæl er beliggende udenfor I 
kast-Brande kommune har ret til at få stillet en almen familiebolig til rådighed uden om den ordinære venteliste. 

Lejerbo Brøndby, 153
1.  Denne aftale indgås i henhold til Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. nr. 1023 af 21. august 2013. (Almenboligloven) § 60.

2.  Aftalen gælder for Lejerbos afdelinger i Brøndby Kommune.
Stk. 2 Aftalen træder i kraft den 1. september 2015 og gælder til 31. august 2019.

3.  Hver 4. ledige bolig i de enkelte afdelinger anvises af Brøndby Kommune i henhold til den kommunale anvisningsret, jf. Almenboliglovens § 59, stk. 1.

Stk. 2. 25 % af de ledige boliger udlejes efter den eksterne almindelige venteliste, men tilbydes først oprykningsventelisten.

Stk. 3. 50 % udlejes i prioriteret rækkefølge efter følgende kriterier:

1. Fortrinsret for personer, der har fast tilknytning til arbejdsmarked, dvs. har minimum 25 timers arbejde om ugen.
Arbejdspladsen skal være beliggende i Brøndby Kommune.

2. Fortrinsret for personer, der har fast tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. har minimum 25 timers arbejde om ugen.

3. Fortrinsret for unge, som er i job eller under uddannelse.

4. Fortrinsret for personer/familier (i kommunen), hvor mindst et af husstandens medlemmer er over 60 år, og som ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre, eller som ønsker at flytte nærmere til familie og slægtninge. Pågældende skal være i beskæftigelse, på efterløn eller være folkepensionist.

5. Fortrinsret for personer i kommunen, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold har behov for en hurtig boliganvisning. Fortrinsretten efter dette kriterium kan gives i indtil et år efter skilsmisse, separation eller samlivsophævelse.

Stk. 4. Oprykningsventelisten går ikke forud for aftalen om fleksibel udlejning, hvorfor boliger udlejet efter ovenstående kriterier først går til ansøgere på den eksterne, almindelige venteliste, der opfylder de fleksible kriterier. Er der ikke flere ansøgere på den eksterne, almindelige venteliste, der opfylder de fleksible kriterier, så udlejes efter oprykningsventelisten til ansøgere, der opfylder de fleksible kriterier.

Lejerbo Faxe, 313
Fleksibel udlejning i afd. 091-0 Frøgården, Faxe 

25 % Kommunal anvisning 
50 % Fleksibel udlejning 
25 % alm. venteliste 

Den fleksible udlejning går forud for oprykningsventelisten. 

Kriterier, der skal opfyldes: 

A) Fortrinsret for personer, der kan dokumentere, at mindst en ,,af lejerne har fast arbejde i minimum 30 timer om ugen 

B) Skilsmisseramte 

C) Seniorer 60+, som frigiver større bolig (i antal kvadret-meter) i kommunen. Pågældende skal være beskæftiget, på efterløn eller være folkepensionist.

Lejerbo Frederiksberg, 147
(Fortrinsrettigheder for særlige grupper) 

Lejerbo har i samarbejde med Frederiksberg kommune, indgået en aftale om fleksibel udlejning af boligorganisationens boliger på Frederiksberg (Jævnfør Lov om Almene Boliger § 60). 

De fleksible udlejningsregler (fortrinsret til boliger på Frederiksberg) gælder fra 1. januar 2016 og løber i 4 år, og omfatter ca. 60 % af de ledige boliger. 

Nedenstående angiver hvilke kriterier, der skal opfyldes for at komme i betragtning til fleksibel udlejning: 

A1. Arbejdsmarkedstilknytning 
Fortrinsret for personer, der kan dokumentere, at de har fast arbejde min. 25 timer. 

A2. Unge under uddannelse. 
Aftalen omfatter lærlinge og studerende på en SU berettiget uddannelse. 

Oprykningsventeliste (intern venteliste) og fleksible kriterier. 

For at få en bolig på den interne venteliste kræves det at man i forvejen er lejer af en bolig hos Lejerbo, Frederiksberg. 
Søger man bolig i en af nedenstående afdelinger, skal man opfylde et af de fleksible kriterier såfremt man ikke bor i en af disse afdelinger i forvejen. 

afd. 237-0 Solbjergvej 24-30 
afd. 252-0 Finsensvej 50A-C 
afd. 253-0 Platanvej 9-29 
afd. 266-0 Ingemannsvej 11-17 

Der vil blive krævet dokumentation for, at man opfylder kriteriet inden der kan indgås lejekontrakt. 

Lejerbo Frederiksborg, 219
(Fortrinsrettigheder for særlig grupper)

Lejerbo og Hillerød Kommune har indgået aftale om fleksibel udlejning af boligorganisationens familieboliger i Hillerød Kommune (Jævnfør Lov om Almene Boliger §60).

De fleksible udlejningsregler træder i kraft den 1. februar 2015 og gælder til 31.januar 2019. Reglerne omfatter 50% af de boliger, der bliver ledige. Af de resterende ledige boliger udlejes 25% efter den almindelige venteliste, men tilbydes først oprykningsventelisten. 25% anvises af kommunen.

Nedenstående angiver hvilke kriterie(r), der skal opfyldes for at komme i betragtning til fleksibel udlejning:

1. Fortrinsret for personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet min 25 timer. Fast arbejde dokumenteres ved kopi af ansættelsesaftale eller ved kopi af lønsedler for de seneste 3 måneder.

2. Fortrinsret for ansøgere med bopæl uden for Hillerød kommune, der ønsker at flytte tættere på deres børn, forældre eller anden nærtstående familie bosat i Hillerød kommune. Med nærtstående familie menes bedsteforældre eller personer, der er eller har været i forældres sted.

Udlejningen sker i prioriteret rækkefølge. Det betyder, at ansøgere i gruppe 2 først får boligtilbud, når der ikke er flere ansøgere i gruppe 1, eller når alle ansøgere i gruppe 1 har afvist boligtilbuddet.
Hvis der ikke er ansøgere i gruppe 1 og 2 eller disse har afvist boligtilbuddet, sker udlejningen efter den almindelige eksterne venteliste.

Hvis man ønsker at gøre brug af de fleksible udlejningsregler, bedes man - på ansøgningsskemaet under bemærkninger - skrive hvilket kriterium, man opfylder.
Der kan kun indgås lejekontrakt, hvis ansøger på kontrakttidspunktet kan dokumentere at opfylde et af de gældende kriterier.

Fortrinsretten gælder i følgende afdelinger:
004-0 Møllebakken
023-0 Klostergården
051-0 Holmetorvet
058-0 Slangerupsgade
078-0 Fredskovhellet
159-0 Engsvinget
262-0 Højager
291-0 Centervænget
410-0 Sophienborg Park
460-0 Frødalen
697-0 Troldehøjparken

Afd. 233-1 Alsønderup:
Lejemålene i nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 og 23 kan udlejes til personer over 50 år og uden hjemmeboende børn. Anvisningen sker efter opskrivning på alm. venteliste. De resterende boliger i afdelingen er fortsat 100% kommunalt anvist.

Afd. 262-0 Højager:
Hillerød Kommune har 100 % anvisningret til nedenstående 6 boliger, der har kørestolsvenligt køkken. Lejemålene i
nr. 173,201,221,241,251,273

---------------------------------

Lejerbo og Allerød Kommune har indgået aftale om udlejning efter særlige kriterier.

2. Aftalen er gældende for afd. 250-0 Ringbjerget i Allerød Kommune.
stk. 2 Aftalen er trådt i kraft og gælder frem til d. 31/12-2021.

3. Allerød Kommune har følgende 28 faste boliger, der ikke indgår i de pkt. 4 nævnte boliger:
P.D.Jensens Vej 2,4,6,8,10,12,26,28,30,32
Ringbjerget 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 og 18.

stk.1. 30% af de ledige boliger i afdelingen anvises af Allerød Kommune i henhold til den kommunale anvisningsret, jf. Almenboliglovens §59, stk. 1

stk.2. 40 % af de ledige boliger udlejes efter den eksterne venteliste, men tilbydes først oprykningsventelisten.

stk. 3. 30% af de ledige boliger udlejes efter følgende kriterier uden først at blive tilbudt ansøgere på oprykningsventelisten:

4.1. Fortrinsret for personer, der har fast tilknytning til arbejdsmarked, dvs. har minimum 25 timers arbejde om ugen.
4.2. Fortrinsret for unge, som er under uddannelse
4.3. Fortrinsret for personer/familier (i kommunen), hvor mindst et af husstandens medlemmer er over 60 år, og som ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre. Pågældende skal være i beskæftigelse, på efterløn eller være folkepensionist.

Er der ikke flere ansøgere på den fleksible venteliste, så udlejes efter den interne og derefter eksterne venteliste.

Lejerbo Frederiksværk, 211
(Fortrinsrettigheder for særlige grupper) 

Nedenstående gælder kun afdeling 135, Maglehøj i Frederiksværk. 

NY AFTALE OM UDLEJNING JULI 2012 - JULI 2016 

Aftalen omfatter 80 % af de ledige lejligheder. 

20 % af de ledige boliger anvises af Halsnæs Kommune. 

De af aftalen omfattede ledige boliger tildeles boligsøgende successivt efter nedenstående kriterier. 

A. Arbejdsmarkedstilknytning: 

Flex 1: Fortrinsret for personer, der kan dokumentere, at de har fast arbejde dvs. har minimum 25 timers arbejde om ugen. 
Fortrinsret for personer som er under uddannelse på en uddannelsesinstitution beliggende i Halsnæs Kommune og som ønsker at flytte til kommunen. 

B. Unge i job eller under uddannelse: 

Flex 2: Fortrinsret til unge i kommunen, som ønsker at flytte hjemmefra for første gang og som kan dokumentere start på eller igangværende faglig- eller statsanerkendt uddannelse eller start på eller igangværende fast arbejde min. 25 timer om ugen. 

C. Seniorer : 

Flex 3: Ledige lejligheder tildeles fortrinsvis til personer/familier (over 50 år) i kommunen, der i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre, eller personer/familier (over 50 år) med bopæl udenfor kommunen, som ønsker at flytte nærmere til familie bosiddende i Halsnæs Kommune. Familie omfatter forældre, børn og søskende.Iht. til Lov om Leje af almene boliger er karenstiden 2 år for flytning til anden afdeling samt for interne flytninger.

Lejerbo Gladsaxe, 159
- Nye fælles kriterier
Fra 2017 – 2020 er der kommet nye kriterier for udlejning af Lejerbos boliger i Høje Gladsaxe.
Boligorganisationen udlejer 85% af de ledige boliger i afdelingerne efter særlig fleksible udlejningskriterier og ansøgere på den interne venteliste.

De fleksible udlejningskriterier omfatter i prioriteret rækkefølge:

1. Personer med tilknytning til arbejdsmarked (80%)
2. Studerende – (10%)
3. Seniorer i Gladsaxe Kommune (10%)

Tilknytning til arbejdsmarked
For enlige gælder et krav om fuldtidsbeskæftigelse på 37 timer om ugen for den boligsøgende og for par gælder et krav om enten 1). Fuldtidsbeskæftigelse på 37 timer om ugen for én person, eller 2). Beskæftigelse på min. 25 timer ugentligt pr. person.

Beskæftigelsen skal have haft en varighed på mindst 6 måneder forud for anvisningstidspunktet. 

Dokumenteres ved kopi af ansættelseskontrakt og seneste 6 måneders lønsedler.

Studerende
For boligsøgende under uddannelse gives fortrinsret til afdelingens boliger.
- Boligsøgende under fuldtidsuddannelse
- Dokumenteres ved fremlæggelse af studiekort/uddannelsesaftale (lærerkontrakt) og dokumentation fra uddannelsesinstitutionen, at den boligsøgende er studieaktiv.

Seniorer
Personer fyldt 55 år, der i tide fraflytter en bolig i Gladsaxe Kommune for at få en mere passende bolig, gives fortrinsret til afdelingens ledige boliger.
- Ét af hustandens medlemmer er fyldt 55 år.
- Personen/familien skal have fast bopæl i Gladsaxe Kommune.
- Dokumenteres ved fremlæggelse af sygesikringsbevis og bopælsattest.

Du kan på din profil på www.lejerbo.dk tilføje de fleksible kriterier til din opskrivning.

Udlejningsaftalen har til formål at bidrage til en styrket beboersammensætning i Høje Gladsaxe.
Beboer internt i afdelingen, har fortrinsret til anden bolig i afdelingen. Man har som lejer i Lejerbo, Gladsaxe mulighed for at søge anden bolig på den interne venteliste, i den organisation man bor i.
 

Lejerbo Glostrup, 161
Der er mellem Glostrup Kommune og Lejerbo Glostrup indgået aftale om fleksibel udlejning. Aftalen træder i kraft den 1. august 2014 
og er gældende frem til 31. juli 2018. 

Aftalen omfatter 25 % af de ledige lejligheder i afdeling 22, Glostrupparken, og afd. 278, Siesta. De af aftalen omfattede ledige boliger tildeles boligsøgende efter følgende kriterier: 

1. Personer/familier der har fast bopæl i Glostrup Kommune og også har fast tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. at mindst 1 medlem af husstanden har minimum 30 timers arbejde om ugen i minimum 1 år. 

2. Personer/familier med fast bopæl i Glostrup Kommune, hvor mindst et af husstandens medlemmer er over 55 år, og som i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre (eks. stue- eller handicapvenlig bolig eller mindre og billigere bolig). 

3. Unge i kommunen, der er i job eller under uddannelse, og som ønsker at flytte hjemmefra 1. gang, har fortrinsret til 2-rums boliger. 

4. Personer i kommunen, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør efter fælles bopæl i minimum 1 år, af sociale eller beskæftigelsesmæssige grunde har behov for en hurtig boliganvisning, kan gives fortrinsret til en bolig i indtil 1 år efter datoen for separation, skilsmisse eller samlivsophør. Opnotering efter dette kriterium kan kun finde sted inden for ½ år efter samme dato. 

5. Personer/familier med fast bopæl UDENFOR Glostrup Kommune, hvor alle voksne i husstanden har fast tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. har minimum 30 timers arbejde om ugen i minimum 1 år. 

Aftalen om fleksibel udlejning har ingen konsekvenser for den interne venteliste/oprykningsventelisten eller for retten til at bytte. 

Lejerbo Guldborgsund, 369
(Fortrinsrettigheder for særlige grupper) 

Lejerbo har i samarbejde med Nysted kommune, indgået en aftale om fleksibel udlejning af boligorganisationens boliger i Nysted (Jævnfør Lov om Almene Boliger § 60). 

De fleksible udlejningsregler (fortrinsret til boliger i Nysted) gælder fra 19. november 2003, og omfatter 100 % af de ledige boliger. 

Nedenstående angiver hvilke kriterie(r), der skal opfyldes for at komme i betragtning til fleksibel udlejning: 

1.) Ældreegnede boliger. 
Fortrinsret for person(er) over 50 år, som er bosiddende i Nysted kommune. 

2.) Familieboligerne. 
Fortrinsret for personer, som ønsker at bo i Nysted kommune, og som har arbejder ( af varig karakter) i Nysted eller i en af nabokommunerne. 

3.) 3-rums boliger. 
Ret for enlige til 3-rumsboliger. 

4.) 3 + 4 rums boliger. 
Ret for ægtepar, par der lever i registreret partnerskab eller hermed sidestillet par. 

Fortrinsretten gælder i følgende afdelinger: 

711-0 Ny Østergade 16A - 16Y. 
802-0 Rosenvang / Hvedevænget 1A - 5E. 

Der vil blive krævet dokumentation for, at man opfylder kriteriet inden der kan indgås lejekontrakt. 

Hvis der ikke er personer, der opfylder de fleksible udlejningsregler, vil lejemålene blive udlejet efter den almindelige venteliste 

Lejerbo Herning, 657
(Fortrinsrettigheder for særlige grupper) 

Kriterier og fortrin 

1. "Kommunal anvisningsret" 
Herning Kommune får stillet 12 boliger til rådighed om året til ansøgere med særlige behov. 
Fortrin i alle afdelinger i selskabet. 
Viborg Kommune får stillet hver 4. ledige bolig i afd. 461.0 til rådighed til ansøgere med særlige behov. 

2. "30-km reglen" 
Ansøgere med arbejde i Herning kommune og bopæl mindst 30 km herfra. Der stilles 20 boliger til rådighed om året. 
Fortrin i alle afdelinger i selskabet. 

3. "Hobbylandbrug" 
Ansøgere skal sandsynliggøre, at de er indstillet på at dyrke jorden og indgå i et social fællesskab i afdelingen. 
Fortrin i afd. 414.0 

4. "Seniorer" 
Afdelingen er forbeholdt personer over 50 år uden hjemmeboende børn. 
Fortrin i afd. 550-0 og 707-0 

5. "Par og enlige uden børn" 
Fremover ligestilles par og enlige uden børn med par og enlige med børn til 3 og 4-rums-boliger.

Lejerbo Holbæk, 315
Fortrinsrettigheder for særlige grupper 

Regler i Holbæk kommune 

Pendlere: 

Udlejning til personer med beskæftigelse, der ønsker at tilflytte Holbæk Kommune gælder alle almindelige familieboliger. 
Undtaget er afdeling 123 Havevang/Agervang og afdeling 166-0 Agervang /Engvang, hvor fleksibel udlejning gælder personer med beskæftigelse, uanset om de bor i Holbæk kommune eller ønsker at tilflytte kommunen. 
Se regler nedenfor. 

Regler: 

A.1 Ansøgere der har stået længst på ventelisten, får tilbudt lejemålet. 

A.2 Nuværende lejere, der ønsker bolig i afdeling 123-0 Havevang/Agervang og afdeling 166-0 Agervang/Engvang kan lade sig opskrive på både intern og ekstern venteliste med flekskriterier = 2 gebyrer. 

Betingelser: 

Den ugentlige arbejdstid skal være mindst 20 timer. 

Der forlanges skriftlig dokumentation fra arbejdsgiver m.h.t. beskæftigelse samt bopælsattest fra folkeregister. Ansøgeren skal have boet minimum 3 måneder på nuværende adresse. 

Reglerne gælder for 90 % af ledige familieboliger i afdeling 123-0 Havevang/Agervang og afdeling 166-0 Agervang/Engvang, samt 50 % af alle øvrige ledige familieboliger. 

Regler i Odsherred kommune 

Pendlere: 

Udlejning til personer med beskæftigelse, der ønsker at tilflytte Odsherred Kommune. 

A.1.Ansøgere der har arbejdssted i Odsherred kommune har første prioritet. 
Den ansøger, der bor længst væk fra arbejdsstedet tilgodeses. Hvis 2 eller flere har lige langt, tilgodeses den, der har stået længst på ventelisten 

A.2 Ansøgere der har arbejdssted udenfor Odsherred kommune har anden prioritet. Hvis 2 
eller flere har lige langt, tilgodeses den der har stået længst tid på ventelisten. 

B: 
Ældre 60+: 

Ansøgere skal have stået på ventelisten i 2 år. Den person der har stået længst på ventelisten tilgodeses. 

Betingelser: 

Reglerne gælder for 50 % af ledige familieboliger. 

Regler i Sorø kommune 

1. skilsmisseramte 
2. Ældre der i tide ønske en bolig. Her forventes at man har været opnoteret i 2 år. 
3. Udlejning for tilflyttere med beskæftigelse i kommunen 
4. Unge studerende. 
Reglerne gælder for 100 % af ledige familieboliger. 

Betingelser: 
Der vil blive krævet dokumentation for, at man opfylder kriteriet inden der kan indgås lejekontrakt. 

Lejerbo Holstebro, 661
(Fortrinsrettigheder for særlige grupper) 

Kriterier og fortrin 

1. "Seniorer" 
Afdelingen er forbeholdt personer over 50 år uden hjemmeboende børn. 
Fortrinsret gælder i afd. 251-0. 

2. "Par uden børn" 
Par og enlige med og uden børn ligestilles til 3 og 4-rums boliger i samtlige afdelinger dog undtaget afd. 251.0. 

3. "Kommunal anvisningsret" 
Holstebro Kommune får stillet 10 boliger årligt til rådighed til ansøgere med særlige behov. 

4. "Boliggaranti for ungdomsboliger" 
Ansøgere til ungdomsboliger med postnr. uden for 7500, har fortrinsret til ungdomsboligerne i afdelingerne 315.0 - 564.0 og 576.0.

Lejerbo Høje Taastrup, 169
(Fortrinsrettigheder for særlige grupper) 

Lejerbo har i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, indgået en aftale om fleksibel udlejning, der omfatter ca. 65% af boligorganisationens boliger i Høje-Taastrup (Jævnfør Lov om Almene Boliger § 60). Aftalen omfatter: 

Afdeling 10-0 Parkvej 32-68 og 25-73 & Solsortevej 2-8. 
Afdeling 61-0 Parkvej 75-133. 

De fleksible udlejningsregler (fortrinsretten for visse ansøgere) omfatter ca. 65 % af de ledige boliger i de nævnte boligafdelinger. 

Ansøgere, der opfylder et af følgende kriterier, har fortrinsret ifølge de fleksible udlejningsregler: 

1. Personer/familier, som har arbejde i Høje-Taastrup eller i en af nabokommunerne, og som kan dokumentere, at de har arbejde min. 25 timer om ugen. Nabokommunerne omfatter Albertslund, Ishøj, Greve-Hundige, Ledøje Smørum, Vallensbæk, Hedehusene, Egedal og Roskilde. 

2. Fortrinsret for person(er) over 50 år bosiddende i Høje-Taastrup kommune og uden hjemmeboende børn, og som fraflytter parcelhus eller større bolig. 

3. Personer/familier over 50 år, som er bosiddende i Høje-Taastrup kommune, og som i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme for et liv, som ældre. 

Der vil blive krævet dokumentation for, at man opfylder kriteriet inden der kan indgås lejekontrakt. 

Lejerbo Kalundborg, 323
Flexible regler: 
Fortrinsret for personer, der har arbejde i en virksomhed i Kalundborg Kommune, men bor i en anden kommune (pendlere) 
Fortrinsret for personer, der har arbejde i en virksomhed i Kalundborg Kommune, og som er tilflyttet kommunen indenfor de seneste 6 måneder. 
(Kriterierne er ikke i prioritetsrækkefølge) 

Formål med Flexible udlejning efter §8: 
At sikre en stabil og ressourcestærk beboersammensætning. 
Dokumentationskrav for ansøger: 
Dokumentation for bopæl og ansættelsesforhold. 
Såfremt der ikke er boligsøgende, som opfylder betingelserne om fleksibel udlejning, udlejes boligen efter venteliste. 

Lejerbo Køge Bugt, 259 

Der er mellem Køge Kommune og Lejerbo, Køge indgået aftale om fleksibel udlejning. Aftalen er gældende frem til d. 31/12-2020.

Mellem Lejerbo, Køge Bugt og Køge Kommune er det aftalt, at:

1.
Køge Kommunes anvisningsret i henhold til §59, stk. 1 og 2 i Almenboligloven, udvides til at omfatte 40% af boligorganisationens ledige almene familieboliger med undtagelse af boligerne i afdeling Søparken.

2.
100% af de ledige almene familieboliger i afdeling Søparken omfattes af nedenfor beskrevne kriterier om fleksibel udlejning. Undtaget er dog afdelingens 8 handicapvenlige boliger som Køge Kommune forsat har i fast anvisning.

3.
60% af de ledige almene familieboliger i afdeling Cirkelhuset forsat omfattes af reglerne om fleksibel udlejning, jf. nedenfor.

4.
Boliger i boligorganisationen, der ikke er omfattet af punkterne 1-3. udlejes efter venteliste.

5.
Interne ansøgere har fortrinsret til alle ledige almene familieboliger i boligorganisationen, som Køge Kommune ikke har anvisningsret til.

6.
Karenstiden i henhold til udlejningsbekendtgørelsen er 2 år for flytninger til en anden afdeling i organisation eller internt i afdelingen. Dette gælder for samtlige afdelinger i boligorganisationen, herunder Cirkelhuset.

Kriterierne om fleksibel udlejning i afdeling Søparken og afdeling Cirkelhuset:
De af aftalen omfattede ledige boliger tildeles boligsøgende, således:

60% af boligerne til ansøgere i arbejde.
(Fast tilknytning til arbejdsmarkedet minimum 25 timer ugentligt. Fast arbejde dokumenteres ved kopi af ansættelseskontrakt og lønsedler for de seneste 6 måneder).

20% af boligerne til ansøgere, der er unge i job eller under uddannelse.
(Aldersgrænsen er 35 år, som enten er i job minimum 25 timer/ugentligt eller er under uddannelse)

20% af boligerne til ansøgere, der er seniorer eller skilsmisseramte.
(Senior: Fortrinsvis for personer/familier i kommunen, hvor mindst et af husstandens medlemmer er over 55 år, og som ønsker at flytte til en bolig, der er meget egnet som ramme om et liv som ældre, eller ansøgere udefra Køge Kommune, som ønsker at flytte nærmere til familie eller slægtninge i Køge Kommune, eksempelvis forældre, børn, bedsteforældre.  Mindst en af de, der står på kontrakten skal være i beskæftigelse, på efterløn eller være folkepensionist.)
(Skilsmisseramt: Personer i kommunen, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold har behov for en hurtig boliganvisning, kan gives fortrinsret til en bolig op til et år efter skilsmisse, separation eller samlivsophævelse).

Lejerbo Lolland, 367
Aftale om fleksible udlejningsregler i Lolland Kommune 

Som hovedregel udlejes almene boliger efter venteliste, hvor en ledig bolig bliver tilbudt den boligsøgende, der har stået længst på ventelisten. Lovgivningen giver dog mulighed for at rykke frem på ventelisten, hvis man opfylder nogle særlige kriterier. 

Følgende særlige kriterier er vedtaget: 

1. Fast arbejde (minimum 25 timer om ugen) eller tilknytning til arbejdsmarkedet (på understøttelse) 
2. Fortrinsret for personer, der søger bolig på grund af salg af nuværende bolig (parcelhus, andelsbolig, ejerlejlighed osv.) 
3. Skilsmisse, separation, brudt parforhold (krav om minimun 2 års fælles folkeregisteradresse). 
4. Personer/familier (over 55 år) i kommunen som i tide ønsker at flytte til en bolig der er mere egnet som ramme om et liv som ældre. 
5. Unge under uddannelse (flere under uddannelse kan dele lejlighed) 
6. Være tæt på familiemedlemmer (lige linie) 
7. Ingen begrænsninger i boligens størrelse til par uden børn.

Lejerbo Næstved, 373

Fleksibel udlejning i Næstved organisation 

102-0 Manøvej 
Tagboligerne (ældre og handicapvenlige) 

- Fortrinsret for ældre og handicappede boligsøgende, der afgiver en anden bolig i afdelingen (intern i afdelingen). 
- Fortrinsret for ældre og handicappede boligsøgende, der afgiver en anden bolig i organisationen (intern i organisation). 
- Ældre og handicappede bosat i kommunen min. alder 50 år. 

Eksisterende boliger 
- Fortrinsret for interne i afdelingen og organisation. 
- Fortrinsret for udefra kommende ansøgere med arbejde indenfor Næstved kommune grænse. 

Samtidig vil en enlig i denne afdeling kunne modtage en 3-rums bolig (over 70 m²) - og 2 personer(ægtepar, par der lever i registreret partnerskab 
eller hermed sidestillede par) - skal kunne modtage en 4- rums bolig (over 90m²). 

Når vi har udtømt den fleksible venteliste udlejes boligerne efter ventelisten, som gælder i den eksisterende afdeling. 

Afd. 370-0 Alfehøjvej 
Der er FLEKSIBLE udlejningsregler i boligerne på Alfehøjvej: 
- Seperarede/fraskilte med barn i Holmegaards dagpleje, daginstitutioner og/eller skolesøgende i en af Holmegaards skoler 
- 5 af boligerne skal til enhver tid være anvist til kommunens kvote af flygtninge 
- Familier med tilknytning til Holmegaard 
- Tilflyttere, pendlere med beskæftigelse i Holmegaard 
- Tilflyttere med familiemæssig tilknytning til Holmegaard- Ældre/handicappede borgere i Holmegaard. 

Afd. 728-1 Skovburren 

Her er de fleksible regler følgende: 

1. Personer med arbejde i Næstved, men med bopæl udenfor kommunen. 

2. Personer fra boligorganisationens øvrige venteliste.

Afd. 985-0 Agerhønevej
Alle skal være indstillet på at indgå i en boform, hvor man skal yde arbejdskraft og være social. 
Hvert gårdmiljø deles mellem 10 boliger, hvor lejerne skal holde arealet. 

- Fortrinsret for børnefamilier med beskæftigelse i min. 25 timer om ugen, skal dokumenteres. Og som ønsker at bo i en afdeling, der forudsætter en høj grad af egen indsats. 
- Fortrinsret for personer i fast arbejde min. 25 timer om ugen, og uden hjemmeboende børn under 23 år. Som ønsker at indgå i en boform, der forudsætter en høj grad af egen indsats. 
- Fortrinsret for seniorer 55+. Pågældende skal være i beskæftigelse, på efterløn eller folkepensionist (skal dokumenteres), som ønsker at indgå i en boform, der forudsætter en høj grad af egen indsats. 

 

Lejerbo Skanderborg, 703
Kriterier og fortrinsret: 

1. "Par og enlige uden børn" 
Fremover ligestilles par og enlige uden børn med par og enlige med børn til 3 og 4-rums-boliger. 

2. "Kommunal anvisning" 
Skanderborg kommune har anvisningsretten til hver 6. ledige bolig.

Lejerbo Skjern, 669
Kriterier og fortrin 
1. "Pendlerboliger" 

Ansøgere der har arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune, og hvis bopæl er beliggende uden for Ringkøbing-Skjern Kommune har fortrinsret til en bolig i alle afdelinger. 

2. "Par og enlige uden børn" 

Fremover ligestilles par og enlige uden børn med par og enlige med børn til 3 og 4-rums-boliger. 

3. "Seniorer" 
Afdelingen er forbeholdt personer over 50 år uden hjemmeboende børn. 
Fortrin i afd. 708.0 Bøgebo 

Lejerbo Skælskør, 331
Udlejning af familieboliger udlejes efter følgende kritrier: 
1. Ansatte v/ Antvorskov kaserne 
2. Pendlere 
3. Ældre/handicappede 
4. Fraskilte 

Lejerbo Stevns, 389
Lejerbo og Stevns kommune har indgået aftale om fleksibel udlejning af boligorganisationens familieboliger i Stevns Kommune (Jvf. Lov om Almene Boliger § 60 )

Aftalen træder i kraft den 01. 10. 2018 og udløber den 30. 09. 2022. 
Aftalen kan tages op til revision i aftaleperioden, såfremt parterne er enige derom. 

2 forskellige fleksible aftaler  
Udlejning af boliger efter de fleksible kriterier fordeler sig således: 
50 % Afd. 174-0 Vestergade, Jernbanegade m.fl. almindelige familieboliger  
100 % Afd. 174-0 Vesterbro 37 A – J. Ældre. og handicapegnede boliger  

Vedr. 174-0 familieboliger Vestergade, Jernbanegade m.fl. 
25 % af boligerne anvises af kommunen 
50 % af de ledige familieboliger udlejes efter de 2 fleksible kriterier i prioriteret rækkefølge. 
25 % efter almindelig ventelister, hvor den interne venteliste går forud for den eksterne.

Fleksible kriterier
1. 25 % Fortrin for personer, der kan dokumentere, at de har fast arbejde i minimum 30 timer om ugen. 
Er der ikke flere ansøgere, der opfylder kriterie 1, udlejes til ansøger efter kriterie 2.

2. 25 % Fortrin for personer/familier i kommunen, hvor mindst en af lejerne er over 60 år, og som ønsker at flytte til en bolig der er mere egnet som ramme om et liv som ældre, eller som ønsker at flytte nærmere til familie og slægtninge. Pågældende skal være i beskæftigelse, på efterløn, førtids- eller folkepensionist. 

Hvis ingen opfylder de fleksible kriterier udlejes efter den almindelige venteliste hvor interne ansøgere går forud for eksterne ansøgere. 

Vedr. 174-0 Ældre og handicapegnede boliger Vesterbro 37 A - J
100 % fleksibel udlejning i prioriteret rækkefølge efter følgende kriterier:

Fleksible kriterier:

1. Personer med nedsat funktionsevne

2. Seniorer 60+, som ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre. Pågældende skal være i beskæftigelse, på efterløn eller førtids- eller folkepensionist.  
 
Er der ikke flere ansøgere der opfylder et af de 2 kriterier, udlejes efter den almindelige venteliste. 

Lejerbo Struer og Lemvig, 671
(Fortrinsrettigheder for særlige grupper) 

Kriterier og fortrin 
1. "Hobbylandbrug" 
Ansøgere skal sandsynliggøre, at de er indstillet på at dyrke jorden og indgå i et social fællesskab i afdelingen. 

Fortrin i afd. 447.0 

2. "Seniorer" 
Afdelingen er forbeholdt personer over 50 år uden hjemmeboende børn. 

Fortrin i afd. 472.0 - Engen, Lemvig (90% udlejes til personer over 50 år uden hjemmeboende børn - 10% udlejes til øvrige ansøgere) 
Fortrin i afd. 718.0 - Sarpsborgparken, Struer 
Fortrin i afd. 808.0 - Vinkelvej, Struer 

3. "Par og enlige uden børn" 

Fremover ligestilles par og enlige uden børn med par og enlige med børn til 3 og 4-rums-boliger.

Lejerbo Trehøje, 677
1. "30-km reglen" 

Ansøgere med arbejde i Herning kommune og bopæl mindst 30 km herfra. Der stilles 20 boliger til rådighed om året. 
Fortrin i alle afdelinger. 

2. "Hobbylandbrug" 

Ansøgere skal sandsynliggøre, at de er indstillet på at dyrke jorden og indgå i et social fællesskab i afdelingen. 
Fortrin i afd. 456.0 Vind 

3. "Par og enlige uden børn" 

Fremover ligestilles par og enlige uden børn med par og enlige med børn til 3-rums-boliger.

Lejerbo Vordingborg, 397
Fleksibel udlejning: 

1. 
Personer med tilknytning til området Vintersbølle Strand, herunder personer med pårørende på plejecentret Vintersbølle Strand. 

2. 
Personer over 50 år uden hjemmeboende børn, bosat i kommunen, som ønsker mindre/bedre eget bolig(ældrevenlig bolig). 

3. 
Personer med fast arbejde indenfor Vordingborg Kommunes geografiske grænser.