Mmmm..... cookies...

Behandling af personoplysninger ifm. husordensklager

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER VED HUSORDENSKLAGER


1. INDLEDNING

1.1
Administrationsorganisationen Lejerbo (herefter "Lejerbo") skal sørge for, at der hersker god ro og orden i de administrerede boligafdelinger. Vi behandler klager fra beboere således, at vi i fornødent omfang kan agere over for de beboere, der bl.a. tilsidesætter god skik og orden. Reglerne for god skik og orden følger bl.a. af afdelingernes husorden og almenlejeloven.

1.2
I forbindelse med vores håndtering af klagesager behandler vi en række personoplysninger elektronisk, hvilket vi er forpligtet til at orientere nærmere om, herunder hvilke oplysninger vi indhenter, registrerer eller i øvrigt behandler og formålet hermed mv.


2. FORMÅL MV.

2.1
Hvis en beboer ønsker at klage over en anden beboer, bliver klageren bedt om at opgive en række personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan oprette en klagesag og tage stilling til det, der klages over. Vi skal endvidere bruge oplysningerne, så vi eventuelt kan kontakte klager om sagen og det videre forløb.

2.2
Derudover behandler vi selvsagt oplysninger om den beboer, der klages over, samt eventuelle vidner. Oplysningerne er ligeledes nødvendige for, at vi kan oprette en klagesag og tage stilling til det, der klages over. Vi skal endvidere bruge oplysningerne, så vi eventuelt kan kontakte den indklagede om sagen og det videre forløb.


3. PERSONOPLYSNINGER OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

3.1
Som led i håndteringen af klagesager behandler vi følgende oplysninger om klager og eventuelle vidner:

• Navn
• Adresse
• Evt. bolignummer
• Eventuel e-mailadresse
• Eventuelt telefonnummer
• Dato/tidspunkt for hændelsen, der klages over
• Øvrige oplysninger relateret til hændelsen, der klages over

3.2
Om indklagede behandler vi oplysninger om:

• Navn
• Adresse
• Bolignummer
• Dato/tidspunkt for hændelsen, der klages over
• Øvrige oplysninger relateret til hændelsen, der klages over

3.3
Retsgrundlaget

3.3.1
Den overordnede juridiske ramme for husordensklager findes i almenlejeloven. Tilsidesættelse af husordenen kan bl.a. medføre en påmindelse, at sagen indbringes for beboerklagenævnet, at lejeforholdet opsiges eller – i yderste konsekvens – at lejeforholdet ophæves. Det er derfor nødvendigt for Lejerbo at behandlede personoplysninger, der er nævnt under punkt 3.3.2 og 3.3.3 for at afgøre, om et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

3.3.2
Retsgrundlaget for behandling af almindelige personoplysninger (fx oplysninger om navn og adresse, støjgener, tidspunkt for episoden, oplysninger om vidners identitet mv.) er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Lejerbo forfølger den legitime interesse, at behandlingen er nødvendig for at afgøre, om et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

3.3.3
Retsgrundlaget for Lejerbos behandling af oplysninger om strafbare forhold (fx voldsepisoder) er databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.


4. KATEGORIER AF MODTAGERE

4.1
Oplysningerne fra klagesagen kan fx tilgå beboerklagenævnet, hvis sagen indbringes herfor. Ligeledes vil oplysningerne eksempelvis kunne tilgå boligretten, der bl.a. kan tage stilling til, om opsigelsen eller ophævelsen af et lejemål er berettiget. Retsgrundlaget er i så fald det samme som nævnt under punkt 3.3 ovenfor.

4.2
Personoplysninger kan også tilgå advokat. Det kan fx være, hvis Lejerbo har brug for juridisk bistand i en konkret sag, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges. Retsgrundlaget er i så fald det samme som nævnt under punkt 3.3 ovenfor.


5. SLETNING

5.1
Klagesagerne slettes senest samtidig med, at personoplysningerne relateret til det specifikke lejemål slettes.

5.2
Vi sletter dog ikke oplysninger, hvis vi er forpligtede efter lovgivningen til at opbevare dem, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til retskrav mv., fx i forbindelse med en verserende sag ved boligretten eller som følge af økonomiske udeståender med indklagede.

5.2.1
Du er som beboer berettiget til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Det bemærkes dog, at indklagede ikke vil have ret til at få slettet oplysninger modtaget fra klager, blot fordi indklagede er uenig i indholdet af klagen.


6. INFORMATION OM RETTIGHEDER MV.

6.1
Som beboer har du efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

6.2
Du har i den forbindelse ret til at:

  • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning (se databeskyttelsesforordningens artikel 15),
  • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 16),
  • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 17),
  • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 18),
  • anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt (se databeskyttelsesforordningens artikel 20), samt
  • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 21).

6.3
Dine personoplysninger vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant.

6.4
Det bemærkes, at klagere ikke på forhånd kan garanteres anonymitet. Selv når sagen behandles internt i Lejerbo, vil det bero på en konkret vurdering, om den der klages over, vil kunne få oplyst, hvorfra oplysningerne i klagesagen stammer. Hvis en sag overgår til beboerklagenævnet eller boligretten, vil den der klages over altid få indsigt i indholdet af klagen samt hvem, der har fremsat klagen.

6.5
Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

6.5.1
Du har som nævnt ret til at gøre indsigelse over vores behandling af dine personoplysninger, og du kan – hvis du fx ikke er enig i vores afgørelse i forhold til din indsigelse – klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (se kontaktoplysninger nedenfor).


7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1
Vores kontaktoplysninger er:

Lejerbo
Gl. Køge Landevej 26
2500 Valby
Tlf. 70 12 13 10
E-mail: lejerbo@lejerbo.dk

7.1.1
Lejerbo har udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på følgende måde:

Mail: lejerbo@lejerbo.dk (mærk emnefeltet ”Spørgsmål om persondata”) telefon 70 12 13 10 (spørg efter databeskyttelsesrådgiveren)

7.2
Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

[September 2024/version 2.0]