Mmmm..... cookies...

Mission og visioner

MISSION
Lejerbos mission er at skabe ”rum for liv”.

GRUNDLAG
Lejerbo er en almen administrationsorganisation, hvis fremmeste opgave det er at yde fleksibel, professionel og omkostningseffektiv rådgivning og service og dermed bistå boligorganisationerne med deres formål og målsætninger:

 • At opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere boliger for alle grupper der har behov
 • At sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger
 • At drage omsorg for økonomisk og socialt velfungerende boligafdelinger med en varieret beboersammensætning
 • At tilstræbe en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet ved opførelser og renoveringer
 • At udvise god ledelsesskik og etablere samarbejde med kommunalbestyrelsen.

LEJERBOS VISIONER OG MÅLSÆTNINGER 2019-2021

BEBOERDEMOKRATI
Introduktion
Som alle andre fællesskaber, der er baseret på frivillige kræfter, har beboerdemokratiet i Lejerbo også udfordringer med rekruttering, sikring af kompetencer, tværgående samarbejde, informationsniveau og så videre. Det gælder både i forhold til afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelser og hovedbestyrelse.

Vision
Lejerbo har et velfungerende beboerdemokrati, der på alle niveauer og i tæt samarbejde med administrationen arbejder mod fælles mål.

Målsætninger

 • Primo 2019 skal hovedbestyrelsen have opfordret alle organisationsbestyrelser til årligt at udarbejde uddannelsesplaner for den samlede organisationsbestyrelse samt for afdelingsbestyrelserne.
 • Medio 2019 skal hovedbestyrelsen have udarbejdet en kommunikations- og informationsplan, så den korrekte strøm af information sikres.
 • 80 procent af mødedeltagerne ved møder på alle niveauer i beboerdemokratiet skal angive tilfredshed med mødet ultimo 2020. Hovedbestyrelsen skal, sammen med administrationen, udarbejde en evalueringsform senest medio 2019.
 • Hovedbestyrelsen tager ultimo 2019 initiativ til udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for alle typer beboerdemokrati, samt vejledninger i godt samarbejde
  - Lokalt: afdelingsbestyrelser / ejendomskontor
  - Centralt: afdelingsbestyrelser/regionskontor + organisationsbestyrelser/regionskontor
 • Bestyrelserne skal løbende vurdere mulighederne for at anvende digitale løsninger i bestyrelsesarbejdet.

VÆKST OG UDVIKLING
Introduktion
Lejerbos udvikling skal ske med udgangspunkt i, at Lejerbo både er et fællesskab og en forretning. Her ses udvikling og vækst som hinandens forudsætninger. Begge dele skal være bæredygtige og velovervejede.

Væksten kan ske gennem nybyggeri, nye medlemmer, administration af kommunale ældreboliger mv. Digitalisering er nødvendig for yderligere udvikling af effektiv drift og beboerdemokrati.

Vision
Lejerbo er et stærkt fællesskab i udvikling og vækst.

Målsætninger

 • Lejerbo skal have en nettotilvækst i antallet af boligenheder i administration hvert år i perioden 2019-2020. Det skal være en økonomisk bæredygtig vækst.
 • I første halvår 2019 skal der udarbejdes en digitaliseringsstrategi med beboerne og afdelingerne i centrum. Implementeringen skal påbegyndes umiddelbart herefter.
 • Administrationsbidraget skal være konkurrencedygtigt og må max stige med pris- og lønudvikling de næste 3 år.
 • I andet kvartal 2019 udarbejder vi en strategi for boliger til ældre, både for boliger i administration og for nybyggeri.
 • I fjerde kvartal 2019 forberedes tilfredshedsmålinger blandt beboerne, afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelserne. Målingen skal gennemføres i første kvartal 2020 og indeholde emner af betydning for fællesskabet bl.a. for at fastholde alle nuværende boligorganisationer.

BYGGERI
Introduktion
Byggeri er et af Lejerbos kerneområder. Det gælder såvel nybyggeri som renoveringer, opretninger og vedligeholdelser, der i visionerne samlet betegnes som byggeri. Derfor skal vi løbende arbejde udviklingsorienteret med byggeriets processer. Bygherrerne, det vil sige boligorganisationerne, er ansvarlige for udviklingen af tidssvarende og fremtidssikrede boliger, og det skal Lejerbo kunne understøtte.

Vision
Lejerbo bygger kvalitetsboliger til alle med respekt for jordens ressourcer:
- Alt Lejerbos byggeri foregår i gode processer
- Lejerbo understøtter udviklingspræget byggeri og søger aktivt at sætte nye standarder for boligbyggeriet

Målsætninger

 • I 2019 udarbejder vi en anvendelig og let tilgængelig ’referencebank’ for alle Lejerbos byggerier (indenfor de sidste fx 10 år) til brug for dialog med eksempelvis kommunerne om fremtidige byggerier.
 • Ved udgangen af 2019 har vi udarbejdet og implementeret en standard for udførelse af kvalitative brugerundersøgelser før, under og efter et byggeri.
 • Ved udgangen af 2019 har Lejerbo udarbejdet et standardiseret Lejerbo-byggeprogram, der indeholder en kravspecifikation under hensyntagen til Lejerbos bæredygtighedsforståelse.
 • I løbet af 1. kvartal 2019 har vi etableret et nationalt overblik over tilstandsniveau, og ved udgangen af 2020 har vi udviklet et standardværktøj, der giver overblik over tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner.
 • Byggeri gennemføres i en ensartet organisering og en ensartet proces:
  - I løbet af 2. kvartal 2020 er Lejerbos processer og standarder ved byggesager tilgængelige for og udbredt til alle byggende organisationer og afdelinger.
  - Ved udgangen af 2020 er der etableret et korps af ambassadører for ’den gode byggeproces’, der støtter og vejleder byggende organisationer/afdelinger på opfordring.

BÆREDYGTIGHED
Introduktion
Når Lejerbo varetager sine kerneaktiviteter er der ofte en iboende bæredygtighedstankegang i opgaveløsningen. Det har vi brug for bliver mere tydeligt og synligt.

Samtidig er der et ønske om at arbejde endnu mere bæredygtigt på forskellige fronter. Derfor er det nødvendigt med en fælles forståelse og tilgang, som gør det nemmere at vælge bæredygtige løsninger i dagligdagen.

Arbejdet med bæredygtighed vil kunne gøre os til en endnu mere attraktiv samarbejdspartner for kommunerne m.fl.

Vision
Lejerbo skal understøtte social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i boligorganisationerne.

Målsætninger

 • I 2019 udvikler vi en fælles forståelse for, hvad social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed er i Lejerbo.
 • Fra 2020 skal bæredygtighed være en del af udbudsmateriale og leverandøraftaler – også i administrationen. Der indgås partnerskab om bæredygtighed med eksterne partnere.
 • Der skal i 2020 lægges en plan for, hvordan vi kan udmønte denne målsætning i vores byggeaktiviteter: ”Vi bygger, renoverer og vedligeholder forsvarligt i forhold til jordens ressourcer”.
 • I 2020 udvikles en model for, hvordan bæredygtighed indarbejdes i organisationernes årsberetninger.
 • I 2020 udvikler Lejerbo værktøjer/modeller, der kan understøtte bæredygtighed både i afdelingerne og hos den enkelte beboer. Værtøjerne/modellerne skal herefter stilles til rådighed, så beboerne kan tage ansvar for bæredygtigheden i egen afdeling og bolig.
 • I alle afdelingstjek skal der fra 2020 indgå en vurdering af og plan for, hvordan vi i givet sikrer afdelingens boliger til at modstå klimaforandringer, herunder vandindtrængning.

EFFEKTIV DRIFT OG VÆRKTØJER
Introduktion
Ligesom vækst og udvikling skal ske i respekt for fællesskabet Lejerbo, skal en optimering af driften også ske i samarbejde med beboerdemokratiet. På denne måde sikrer vi, at foreningen og forretningen trækker i samme retning.

Effektiv drift vil styrke beboerdemokratiet og give beboerne et større råderum.

Vision
Lejerbo vil optimere driften – i samarbejde med beboerdemokratiet.

Målsætninger

 • I 2019 udarbejder Lejerbo et idekatalog, der kan anvise løsninger på de udfordringer, der hyppigst optræder i organisationernes årsberetninger.
 • AlmenIndkøbs fremtid og fremtidige anvendelse skal afklares i løbet af 2019.
 • I 2019 identificerer vi relevante nøgletal, der kan anvendes til at dokumentere effektiviseringer skabt i driften via organisation, udbud/indkøb, omlægning af drift og arealer, ændrede processer etc.
 • I løbet af 2019-2020 skal Lejerbo fastholde det professionelle udlejningsarbejde og yderligere nedbringe lejeledigheden i de enkelte regioner med 20 % (dog korrigeret for de første tre måneder af en nyudlejning).
 • Ved en status i 2020 har Lejerbo leveret sin forholdsmæssige andel af effektiviseringskravet.
 • Arbejdet med at mindske ressourceforbruget med fokus på adfærd i boligerne gøres til et koncept, som vi kan udrulle i 2020.

DEN GODE ARBEJDSPLADS
Introduktion
Lejerbo er en decentral arbejdsplads med mange lokale kulturer, der alligevel refererer til den samme fælles ramme. Derfor er der brug for, at den fælles ramme er klar og tydelig for alle ansatte.

Vision
Lejerbo skal være den foretrukne arbejdsplads i den almene branche.

Målsætninger

 • Inden udgangen af 2020 gennemfører vi trivselsundersøgelser blandt alle medarbejdere og vurderer, om det er en metode, vi skal anvende fremover.
 • Inden udgangen af 2020 fastlægger og tydeliggør vi Lejerbos værdigrundlag. Det vil give både ledere og medarbejdere klarhed over og et fælles billede af, hvilke værdier Lejerbo står for.
 • Vi sikrer, at Lejerbo til enhver tid har en tidssvarende og aktuel ledelsespolitik. På denne måde sikrer vi rammerne for, at alle medarbejdere kan føle sig set, hørt og forstået i deres daglige arbejde.
 • Fra 2020 får alle nye medarbejdere en målrettet introduktionsplan. Introduktionsplanen skal gøre det mere tydeligt for den enkelte medarbejder, hvilken type arbejdsplads Lejerbo er, hvad der forventes af medarbejderen, hvilke værktøjer medarbejderen har til rådighed, hvor man kan få hjælp til at løse sine opgaver og så videre.