Mmmm..... cookies...

3. december 2019

Mindre Lejerbo på ghettolisten

1. december 2019 præsenterede Transport- og Boligministeriet årets såkaldte ghettoliste. Siden december 2018 har der været lidt udskiftninger på listen, og for Lejerbo er det heldigvis gået den rigtige vej. 

To områder administreret af Lejerbo er nemlig kommet væk fra listen over udsatte boligområder. Det drejer sig om Trekanten i Holstebro, der dækker over boliger fra både NordVestBo, Lejerbo Holstebro og Boligselskabet Holstebro samt området Holtbjerg i Herning, der blandt andet omfatter Lejerbo Hernings afdeling Valdemarsvej. 

Vangkvarteret i Holbæk er på ’den hårde’ ghettoliste, hvilket betyder, at der i området er iværksat en omfattende udviklingsplan for fx at bringe andelen af almene familieboliger ned på 40 %. Det er et arbejde, der har været i gang i et års tid, og som har fyldt meget for både beboere, den boligsociale helhedsplan, Lejerbo Holbæk og kommunale kræfter i Holbæk Kommune. 

Langt, sejt træk
I Holstebro har den positive udvikling i Trekanten bl.a. rod i en stor boligsocial helhedsplan og fysiske forbedringer med nedrivning og ombygning – fx er der etableret rækkehuse i stedet for etageboliger i dele af området. Og selvom området nu er kommet af listen, arbejdes der stadig videre. Næste led i planen er at udvikle udearealerne og hele infrastrukturen i området, så der i højere grad åbnes op for området, der tidligere har haft tendens til at lukke sig lidt om sig selv. Den fysiske renovering af udeområderne er støttet med hele 74 mio. kr. fra Landsbyggefonden og er foreløbig planlagt til at starte op i begyndelsen af 2021. 

Boligområdet Holtbjerg i Herning har, ligesom Trekanten, en boligsocial Helhedsplan; Plads til Forskel. Via bl.a. helhedsplanens arbejde er det lykkedes at nedbringe andelen af beboere, som står uden for arbejdsmarkedet.

Ministeriets kriterier
For at være på listen over ’udsatte boligområder’ skal et boligområde have mindst 1.000 beboere samt opfylde min. to af de fire ghettokriterier. Kriterierne er:

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct., opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
  2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet, opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
  3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

For at være et ghettoområde skal der på samme måde bo mindst 1.000 beboere i området, og minimum to af kriterierne vedrørende tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitetsniveau samt uddannelses- og indkomstniveau, være opfyldt, og andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande må ikke overstige 50 %. Boligområder, der har været på ghettolisten i fire år, defineres som et hårdt ghettoområde.